Souhrnné informace o 7. výzvě OPPA

Příjem projektových žádostí v rámci 7. výzvy probíhal od 29. září 2014 do 9. října 2014. Výzva byla otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA a bylo na ni vyčleněno 204,8 milionů korun. Celkově bylo předloženo 269 projektových žádostí, požadovaná podpora přesáhla částku 600 milionů korun.

Následující text popisuje jednotlivé fáze 7. výzvy. Všechny kroky jsou řazeny chronologicky a je připojena jejich analýza.

Text 7. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA

Pokud vás zajímá přesné vymezení výzvy, můžete si prostudovat její plné znění. Výzva má danou strukturu: Vždy musí obsahovat popis podporovaných aktivit, specifikaci podporovaných cílových skupin, vymezení oprávněných příjemců a také rozpočet, který je pro budoucí vybrané projekty k dispozici.

Výzvy k předkládání projektů musí navazovat na zaměření jednotlivých prioritních os OPPA tak, jak bylo vyjednáno s Evropskou komisí a je uvedeno v Operačním programu Praha - Adaptabilita. (Text programu je k dispozici v sekci Dokumenty na těchto webových stránkách.) Výzvy ovšem mohou vybrat jen některou oblast potřeb regionu Praha ze zaměření výzvy, nemusí být vyhlášeny na veškeré typy činností, které jsou v programu OPPA vymezeny. Výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA schvaluje Rada hlavního města Prahy.

 

Výzva č. 7 pro prirotiní osu 2 - Podpora vstupu na trh práce

 Text_7_vyzva_OPPA_PO2.pdf (26.01.2015, 12:00:09)

 

Dále jsou v textu článku tabulky shrnující údaje o průběhu 7. výzvy. Aby tabulky nezabíraly příliš velký prostor, neobsahují plné názvy skupin aktivit, v rámci kterých bylo možné projektové žádosti předložit.

7. výzva byla zaměřena ná následující skupiny aktivit Prioritní osy 2:

A. Začleňování znevýhodněných osob na trhu práce

B. Podpora souladu pracovního a soukromého života 

Informace o objemu přijatých projektových žádostí 

Příjem žádostí v rámci 7. výzvy skončil 9. října 2014 ve 14:00 hodin. Celkově bylo předloženo 269 projektových žádostí, požadovaná podpora přesáhla částku 600 milionů korun. 

Předložené projektové žádosti

PO/
Skupina aktivit
Počet předložených žádostíPodíl žádostí
za skupinu
aktivit
v rámci výzvy
Požadovaná podpora
z OPPA 
(v mil. Kč)
Prostředky
k dispozici
dle výzvy 
(v mil. Kč)
Převis (Podíl požadované
podpory na částce,
jež je k dispozici)

PO2

     
A. 161 60% 361,4 112,6 321%
B. 108 40% 250,5 92,2 272%
Celkem 269  - 611,9 204,8 298%

 

 

Formální posouzení

Z celkového počtu 269 předložených žádostí jich úspěšně formálním posouzením prošlo 132.

Detail výsledků formálního posouzení (v počtech žádostí)

Prioritní osa / Skupina aktivitPočet předložených žádostíPočet žádostí, jež ve formálním posouzení uspělyPočet žádostí vyřazených na základě formálního posouzeníPodíl úspěšných žádostí na celkově předložených

PO2

 

 

 

 

A.

 161

 76

 85

 47 %

B.

 108

 56

 52

 52 %

Celkem

 269

 132

 137

 49 %

 

Detail výsledků formálního posouzení (dle výše podpory v mil. Kč)

Prioritní osa / Skupina aktivitPožadovaná podpora z OPPA (v mil. Kč)Prostředky k dispozici dle výzvy (v mil. Kč)Prostředky požadované na projekty, jež uspěly ve formálním posouzeníPodíl úspěšných žádostí na celkově předložených

PO2

 

 

 

 

A.

 361,4

 112,6

 170,5

 47 %

B.

 250,5

 92,2

 132,7

 53 %

Celkem

 611,9

 204,8

 303,2

 50 %

 

Přehled nedostatků žádostí vedoucích k vyřazení žádostí

Důvody, jež vedly k vyřazení žádostí z dalšího procesu hodnocení, shrnuje následující tabulka:

Důvod vyřazení žádosti

PO2

Nesoulad tištěné a elektronické verze

1

Nekompletnost tištěné žádosti

Požadovaný objem podpory nesplňoval rozmezí stanovené výzvou

2

Partnerství neodpovídající výzvě či pravidlům OPPA obecně

Projektovou žádost předložil neoprávněný žadatel

Chyba v harmonogramu realizace (pozdní ukončení projektu)

Pozdní finalizace projektové žádosti

127 

Nezpůsobilé projektové aktivity

 7

Nezpůsobilá cílová skupina

14

Celkem

169 

Poznámka: Pokud žádost vykazovala několik chyb, je započítána v každé relevantní skupině nedostatku. Proto počet nedostatků neodpovídá počtu žádostí vyřazených na základě formálního posouzení.

 

Komentář k nedostatkům vyřazených žádostí

Nezpůsobilá cílová skupina

V některých předložených žádostech byla podpora z OPPA směřována na cílové skupiny, které nebyly ve výzvě k předkládání projektových žádostí zařazené mezi podporované. To se týká například zaměstnanců žadatele, kteří nejsou v prioritní ose 2 automaticky chápáni jako uznatelná cílová skupina.

V některých projektových žádostech pak chyběla informace o územní způsobilosti cílové skupiny. V případě, že tato informace nebyla v projektové žádosti nalezena, případně cílová skupina podmínky územní způsobilosti nesplňovala, byla projektová žádost vyloučena.

Nezpůsobilé projektové aktivity

V některých předložených projektech neodpovídaly plánované aktivity projektu tomu, co výzva k předkládání projektových žádostí vymezila jako podporované činnosti. Například ve skupině aktivit B. Podpora souladu pracovního a soukromého života musí být cílem aktivit umožnit osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny návrat na pracovní trh. Aktivity, které nejsou nezbytné k usnadnění návratu na pracovní trh, nejsou způsobilé.

Požadovaný objem podpory překročil rozmezí stanovené ve výzvě

Výzva stanovila rozmezí výše rozpočtu předkládaných projektů na 1 - 3 mil. Kč. Ve dvou  projektových žádostech byla uvedena celková výše nákladů projektu mimo toto rozmezí. Tyto žádosti byly na formálním posouzení vyřazeny.

Partnerství neodpovídající výzvě či pravidlům OPPA obecně

Platí, že partnerství v OPPA nesmí být vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby. Ve vyřazených žádostech nejčastěji partner zajišťoval vzdělávání cílové skupiny, případně další činnosti, které je možné běžně poptat na trhu. Na dodavatele takovýchto služeb je v projektech OPPA nutné udělat zadávací řízení, není možné zapojit "dodavatele" už ve fázi předkládání projektu jakožto partnera.

Projektovou žádost předložil neoprávněný žadatel

Výzva vždy stanovuje, jaké subjekty mohou o podporu žádat. Ty žádosti, kde žadatel neodpovídal vymezení sedmé výzvy, byly ve formálním posouzení vyřazeny.

Chyba v harmonogramu realizace

Výzva stanovila podmínku, že realizace projektu musí být zahájena nejpozději dne 1. 2. 2015 a ukončena nejpozději dne 31. 10. 2015. Délka realizace projektu zároveň musí být minimálně 9 měsíců. Nedodržení těchto podmínek v projektové žádosti bylo důvodem pro vyřazení.

Pozdní finalizace projektové žádosti

V podmínkách 7. výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 hl. m. Praha stanovilo omezení týkající se počtu projektových žádostí. Rozhodujícím parametrem pro zařazení projektové žádosti do výběrového procesu je okamžik finalizace projektové žádosti ve webové aplikaci Benefit7. Podle data a hodiny finalizace se postupně načetl objem požadovaného financování z OPPA od nejdříve finalizované po nejpozději finalizovanou projektovou žádost. Ve formálním posouzení uspěly pouze ty projektové žádosti, které v uvedeném pořadí představují v objemu požadovaného financování z OPPA 160 % alokace 7. výzvy (tj. 240,00 mil. Kč). Revokací výzvy došlo k navýšení alokace výzvy na celkových 204 800 020 Kč. Z tohoto důvodu byl také upraven limit 160 % na 327 680 032 Kč.

Projektová žádost, která přesáhla tento limit pouze částí požadované podpory, také ve formálním posouzení uspěla. Všechny další, později finalizované projektové žádosti, byly v rámci formálního posouzení vyřazeny. 

Statistika nedostatků žádostí v 7. výzvě

Důvod vyřazení žádosti

Celkem

Nesoulad tištěné a elektronické verze

 0,6 %

Nekompletnost tištěné žádosti

 2,4 %

Požadovaný objem podpory nesplňoval rozmezí stanovené výzvou

 1,2 %

Partnerství neodpovídající výzvě či pravidlům OPPA obecně

 3,6 %

Projektovou žádost předložil neoprávněný žadatel

 2,4 %

Chyba v harmonogramu realizace (pozdní ukončení projektu)

 2,4 %

Pozdní finalizace projektové žádosti

 75,1 %

Nezpůsobilé klíčové aktivity

 4,1 % 

Nezpůsobilá cílová skupina

 8,3 % 

7. výzva - celkem

 100 % 

Expertní posouzení

Z celkových 132 hodnocených žádostí jich úspěšně expertním posouzením prošlo 126. Podmínkou úspěchu bylo dosažení minimálně 50 bodů (z celkových 100 možných) a také to, aby u projektu nebylo identifikováno, že by jeho realizace měla negativní vliv na některé z horizontálních témat OPPA, kterými jsou udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.

 

Detail výsledků expertního posouzení (v počtech žádostí)

PO/Skupina aktivit

Počet posuzovaných žádostí

Počet žádostí, jež v expertním posouzení uspěly

Počet žádost vyřazených na základě expertního posouzení

Podíl úspěšných žádostí na celkově pouzovaných

PO2

 

 

 

 

A.

76

71

5

93%

B.

56

55

1

98%

Celkem

132

126

6

95%

 

Detail výsledků expertního posouzení (dle výše podpory v mil. Kč)

 
PO/Skupina aktivit

Požadovaná podpora z OPPA na posuzované projekty (v mil. Kč)

Prostředky k dispozici dle výzvy (v mil. Kč)

Prostředky požadované na projekty, jež v expertním posouzení uspěly (v mil. Kč)

Podíl podpory požadované na úspěšné projekty na částce k dispozici

PO2

 

 

 

 

A.

170,5

112,6

158,2

140%

B.

132,7

92,2

129,8

141%

Celkem

303,2

204,8

288,0

141%

 

Schválení vybraných projektů

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty 22. ledna 2015. Celkem bylo schváleno 102 projektů, přičemž celková podpora z OPPA pro tyto projekty dosáhla 206 milionů korun (projekty, které svým rozpočtem částečně přesáhli alokaci výzvy v obou skupinách aktivit, byly podpořeny také). Došlo k přidělení veškerých prostředků, které byly v rámci 7. výzvy k dispozici.

Pro případ, že by některý z předkladatelů projektu, na který byla schválena podpora, přestal mít o realizaci projektu zájem, byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen také tzv. zásobník projektů. Celkem je v zásobníku 10 projektů.

Zveřejňujeme seznam schválených projektů a také seznam projektů zařazených do zásobníku. Soubory obsahují název projektu, identifikaci žadatele a také schválenou podporu na projekt. Jedná se o maximální schválenou podporu, která může být ve smlouvě s předkladatelem žádosti ještě dále snížena na základě podmínek realizace, které stanovuje usnesení zastupitelů. 

Seznamy projektů, které byly schváleny k financování

Prioritní osa 2 
 PO2_7V_SCHVALENE_PROJEKTY.xls

 

Seznamy projektů, které byly zařazeny do zásobníku projektů

Prioritní osa 2
 PO2_7V_ZASOBNIK.xls

 

Statistika schválených projektů

Prioritní osa / Skupina aktivitPočet  projektů schválených k financování

Počet projektů zařazených do zásobníku

Počet  projektů předložených v 7. výzvě

Podíl schválených projektů na celkem předložených

Schválená podpora projektům 
(v mil. Kč)*

PO 2

         
A. 57 3 161 35 % 113
B.

45

7 108 42 % 93
Celkem 102 10 269 38 % 206

 * Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly na 7. výzvu OPPA k dispozici.

 

Detail schválených žádostí podle právní formy žadatele o podporu

Právní forma Počet žádostí
Společnost s ručením omezeným 19
Akciová společnost 1
Spolek 33
Obecně prospěšná společnost 32
Církevní organizace 2
Vysoká škola 3
Městská část hl. m. Prahy 2
Příspěvková organizace 4
Ostatní 6
Celkem 102

 

Schvalující usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy se při rozhodování o podpoře plně ztotožnilo s doporučením výběrové komise. Během projednávání politickými orgány hl. m. Prahy se nevyskytla žádná skutečnost, která by si vynutila vyřazení některého z doporučených projektů. Usnesení zastupitelů je kromě tohoto článku veřejně přístupné na webových stránkách hlavního města Prahy.

 PO2_7vyzva_OPPA_Usneseni_Zastupitelstva HMP.pdf 

 

Doplňující informace

Jako dokumentaci k procesu výběru jsme připravili seznam všech předložených žádostí, kde je hlavním vodítkem počet bodů získaných v expertním posouzení. Ze seznamu je patrné, kolik bodů musela žádost získat, aby měla šanci uspět. Nad rámec hlediska bodů výběrová komise některé projekty identifikovala jako nevhodné k financování. Příkladem je např. situace, kdy byl projekt příliš nehospodárný a vyžadoval by zásadní přepracování rozpočtu. Konkrétní důvod vyřazení žádosti je žadateli samozřejmě poskytnut.

Projekty jsou v seznamu identifikovány pomocí registračního čísla, které zná předkladatel žádosti. (Registrační číslo obdržel předkladatel žádosti při její registraci, dohledat jej lze na Potvrzení o přijetí projektové žádosti.)

 

Přehledy předložených projektů spolu s výsledkem výběru

 PO2_7V_VYSLEDKY_VYBERU_PROJEKTU.xls

<< Zpět