Obvyklé ceny a mzdy

Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z OPPA je efektivita výdajů. Z tohoto hlediska jsou projektové žádosti posuzovány při výběru projektů, a to zejména při expertním posouzení, kdy jedním z kritérií je hospodárnost rozpočtu s ohledem na stanovené cíle projektu. Efektivita a hospodárnost je také jedním z kritérií pro posouzení způsobilosti výdajů při proplácení žádostí o platbu během realizace projektu.

Z těchto důvodů a na základě zkušeností s realizací již ukončených projektů financovaných jsme pro žadatele i realizátory projektů připravili seznam obvyklých sazeb mezd pro pracovníky podílející se na realizaci projektu a seznam obvyklých cen pro nejčastěji pořizované vybavení a zařízení.

Obvyklé mzdy, resp. platy, byly sestaveny zejména pro odměnu pracovníků zaměstnaných na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Výše odměn vycházejí z údajů Informačního systému o průměrném výdělku a obvyklých mezd v rámci projektů realizovaných s podporou Evropského sociálního fondu v Praze.

Mzdy, resp. platy vyšší než doporučená horní hranice jsou možné v opodstatněných a odůvodněných případech, které je vždy nutné popsat v projektové žádosti (zdůvodnění by mělo být primárně založeno na údajích pro konkrétní pracovní pozici dle KZAM v ISPV jako hodnota pro 9. decil).
 
Protože v průběhu času se trh (a to trh práce i trh s obvykle pořizovanými přístroji či vybavením) proměňuje, zajišťuje hlavní město Praha průběžnou aktualizaci přehledů obvyklých cena obvyklých mezd. 
 

Ke stažení:

Přehledy pro období od 11/2015

Obvyklé ceny

 Obvykle_ceny_zaizeni_a_vybaveni_OP_PPR_R_30.11.2015.xls

Obvyklé mzdy 

 Obvykle_platy_a_mzdy_OP_PPR_R_30.11.2015.xls

Přehledy pro období od 08/2014

  • Obvyklé ceny

 OPPA_obvykle_ceny_srpen_2014.xls

Přehledy pro období od 07/2013

Přehledy pro období od 06/2012

Přehledy pro období od 06/2011

 

Přehledy pro období od 05/2009 do 05/2011

 

Přehledy pro období 2008 a první kvartál 2009

 

Informace pro realizátory projektů

Příjemce projektu se podpisem grantové smlouvy zavázal nakupovat zboží a služby co nejhospodárněji v daném místě a čase. Protože ceny zejména výpočetní techniky postupem času klesají, musí se příjemce při nákupu řídit cenami obvyklými v daném čase a nepostačuje, když by pouze dodržel jednotkové ceny takového zařízení uvedené v rozpočtu projektu v grantové smlouvě.

Pokud bylo zboží závazně objednáno ještě v době, kdy hl. m. Praha jakožto obvyklé ceny uvádělo na těchto internetových stránkách vyšší částky, než jsou ty platné od 1. června 2012, nebude takovýto případ posuzován jakožto překročení obvyklých cen.

 

<< Zpět