Sociální podniky podporované v prioritní ose 3 – principy, jejich naplňování a rozpoznávací znaky

V souvislosti s vyhlášením 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3, specifického cíle 3.2, zveřejňuje odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy sadu rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podniky upravenou pro potřeby OP Praha – pól růstu ČR. Cílem je usnadnit žadatelům, kteří předkládají žádosti zaměřené na sociální podniky, orientaci v jednotlivých principech sociálních podniků a způsobu jejich naplňování v praxi. Sada rozpoznávacích znaků je k článku přiložena v samostatném souboru.


Sada rozpoznávacích znaků má pro investiční projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (prioritní osa 3, specifický cíl 3.2) doporučující charakter. Žadatelé se hlásí k naplňování principů sociálního podniku při předložení žádosti o podporu. V době realizace investičního projektu se praktické naplňování principů s ohledem na povahu projektu nepředpokládá. Principy mohou být naplňovány po zahájení provozu sociálního podniku a provoz u investičních projektů spadá převážně do doby udržitelnosti projektu. Je důležité, aby měli žadatelé předem možnost seznámit se s tím, co přihlášení se k principům sociálních podniků bude znamenat pro fungování jejich sociálních podniků v praxi.


Pro neinvestiční projekty financované z Evropského sociálního fondu (prioritní osa 3, specifický cíl 3.3) je sada rozpoznávacích znaků závazná, protože provoz sociálního podniku se u těchto projektů předpokládá již v době jejich realizace.


Prioritní osa 3 počítá s navazujícími (komplementárními) projekty. Jednou z oblastí aktivit, kde je komplementarita možná, jsou aktivity zaměřené na sociální podniky. Žadatelé, kteří předloží investiční projekt zaměřený na založení sociálního podniku v 6. výzvě, budou mít v roce 2016 ve výzvě v rámci prioritní osy 3, specifického cíle 3.3, možnost navázat žádostí o podporu zaměřenou na provoz založeného sociálního podniku. V takovýchto případech má sada rozpoznávacích znaků úzkou vazbu k oběma na sebe navazujícím projektům.

 Rozpoznavaci_znaky-integrani_socialni_podnik_OP_PPR.docx

<< Zpět