Praha spouští nový operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavní město Praha má jako jediný kraj vlastní operační program pro období 2014 - 2020. Celková alokace programu Praha – pól růstu ČR činí 403 milionů eur, v přepočtu zhruba 11 miliard korun.  Oficiální zahájení programu proběhlo 7. září v rámci konference na pražském magistrátu za účasti zástupců Evropské komise, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších odborníků. Vyhlášení prvních výzev bude následovat na přelomu září a října.

 

Praha – pól růstu ČR (OP PPR), který byl schválen v červnu letošního roku, je novým operačním programem zaměřeným na podporu lidských zdrojů a investic. Dotace budou primárně směřovat do oblastí výzkumu, vývoje a technologických inovací, energetických úspor, sociálního začleňování, boje proti chudobě a oblasti vzdělávání. Samostatnou velkou část tvoří také investice do ekologické veřejné dopravy, především do budování tramvajových tratí a rozvoje bezmotorové dopravy. „Naším cílem je vyčerpat celou částku. Ze strany města chceme žadatelům poskytnout maximální součinnost a zároveň budeme dělat vše proto, aby fungovala co nejefektivnější kontrola,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu a evropské fondy.

 

Vzhledem k tomu, že je hlavní město Praha rozvinutý region, stanovila EU podmínku 50% spolufinancování z vlastních národních zdrojů. Celková alokace finančních prostředků je tedy složena z částky ve výši 201 590 104 eur ze zdrojů Evropská unie a stejného objemu financí, které poskytuje Česká republika. Výhodou nového programu je upravené metodické rozhraní, ve kterém by se žadatelé a příjemci měli lépe orientovat. Zjednodušená by měla být i celková realizace programu a jeho řízení.

 

O dotace může žádat jak přímo hlavní město Praha, tak městské části a organizace jimi zřizované, dále pak výzkumné a neziskové organizace, vzdělávací instituce, profesní a zájmová sdružení ale i podnikatelské subjekty. Na peníze mohou dosáhnout i klíčové městské podniky a organizace jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Správa železnic (SŽDC) nebo Technická správa komunikací.

 

„Odbor evropských fondů je připraven poskytnout všem zájemcům, kteří by rádi čerpali v průběhu let 2015 až 2020 z operačního programu, dostatečné množství informací a odborné pomoci. Budeme ale také velmi aktivně komunikovat směrem k široké i odborné veřejnosti. Všechny možnosti, které tento operační program nabízí, musí být maximálně srozumitelné i běžné veřejnosti, abychom docílili smysluplného a širokého zájmu o čerpání finančních prostředků z programu. Prioritou je tedy poskytování jasných informací pro všechny," uvedl Jan Hauser, ředitel Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Praha je klíčovým regionem České republiky, centrem nadregionálního významu, který přispívá ke konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu celé České republiky s přesahem do středoevropského regionu. OP PPR proto čerpá prostředky jak z Evropského sociálního fondu, tak Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program se dělí do pěti prioritních os, přičemž každá z nich se zaměřuje na jiné dílčí cíle a je tudíž určena pro různé žadatele.

 

Prioritní osy:

osa č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (124 985 864 euro)

osa č. 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory (120 954 062 euro)

osa č. 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (51 607 066 euro)

osa č. 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (89 506 008 euro)

osa č. 5 Technická pomoc (16 127 208 euro)

 

 TZ_Operacni_program_Praha_-_pol_rustu_CR.docx

 Prioritni_osy_OP_PPR_a_jejich_specificke_cile.doc

 Schematicky_prehled_spolufinancovani_a_alokaci_OP_PPR.doc

 Priklady_uspesnych_projektu_OPPK_a_OPPA_programoveho_obdobi_2007-2013.doc


FOTOGRAFIE:

Petr_Dolinek_namestek_primatorky_Doprava_a_evropske_fondy.jpg

PhDr_Jan_Hauser_Mgr_Zdenka_Filipova.JPG

Petr_Dolinek.JPG

Michael_Morass.JPG

Elena_Grech_Michael_Morass.JPG

 

Praha 7. 9. 2015

_________________________________________________________________________________

 Petr Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy (ČSSD)

Do funkce zvolen 26. 11. 2014. Působnost v oblasti dopravy a evropských fondů.

V nepřítomnosti primátorky hl. m. Prahy je pověřen jejím zastupováním, neurčí-li primátorka jiného náměstka.

_________________________________________________________________

 Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis

 

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 778 737 868, 236 002 080

Fax: 236 007 096

E-mail: vit.hofman@praha.eu

Facebook: www.facebook.com/prahaeu

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2

110 01 Praha 1

 

Mediacentrum MHMP

E-mail: mediacentrum@praha.eu

 

 Jan Hauser

ředitel Řídicího orgánu OP PPR

(v gesci také publicita OP PPR)

Tel. sekretariát: 236 00 2554

E-mail: Jan.Hauser@praha.eu

Odbor evropských fondů MHMP

 

 

<< Zpět